• Podmínky •

Podmínky užívání Otop.cz

 1. Provozovatelem internetových stránek Otop.cz je Mgr. Milan Mikeš; adresa: Nová 12, 370 01 České Budějovice, dále jen "provozovatel", který za účelem úpravy vztahu vzniklého při užívání těchto stránek mezi provozovatelem a uživatelem stránek (dále jen "uživatel") vydává Podmínky užívání Otop.cz ve znění, jak je dále uvedeno (dále jen "Podmínky"). Uživatelem se rozumí každý návštěvník internetových stránek Otop.cz.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny a úpravy podmínek bez předchozího upozornění. Uživatel je při každém novém vstupu na tyto stránky povinen seznámit se s jejich aktuálním zněním a platí, že bez dalšího souhlasí s jejich aktuálním zněním.
 3. Budou-li v souvislosti s poskytováním informace či služby na těchto stránkách zpracovány data o uživateli, jež mají povahu osobních údajů podléhající režimu zákona č.101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, provozovatel prohlašuje a garantuje, že s těmito bude nakládat ve zvláštním režimu jen v nezbytné míře a výlučně pro účely, za kterými byly poskytnuty, přičemž v souladu s citovaným zákonem učiní veškerá opatření, jež zajistí jejich patřičnou ochranu před zneužitím třetími osobami.
 4. Služba poskytována provozovatelem na těchto stránkách nemá v současné době co do sběru, výběru, a uspořádání obsahu charakter databáze.
 5. Přestože veškeré informace, údaje a materiály uveřejňované na těchto stránkách shromažďuje provozovatel z primárních zdrojů a za účelem ověřování jejich aktuálnosti a správnosti činí řadu opatření, nepřebírá jejich publikováním na těchto stránkách žádnou odpovědnost za správnost, úplnost či aktuálnost jejich obsahu, když tato je výlučně na straně původního zdroje informace. Obdobně nenese provozovatel žádnou odpovědnost za jakoukoliv nemožnost přístupu na odkazované stránky.
 6. Provozovatel neodpovídá za věcné a technické nepřesnosti či chyby. Informace uvedené na těchto stránkách jsou orientační, slouží pro získání základní orientace a přehledu v daném segmentu. Provozovatel z uvedeného důvodu nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu, která by mohla být připisovaná, ať již přímo či nepřímo, využití informací uvedených na těchto stránkách.
 7. Provozovatel odpovídá za jakoukoliv újmu, kterou by způsobil zaviněným poskytováním klamavých či jinak záměrně nepravdivých informací.
 8. POPTÁVKA a OBJEDNÁVKA na Otop.cz

  Každý uživatel může na internetových stránkách Otop.cz bezplatně a nezávazně vyplnit a odeslat poptávkový formulář.

  V závislosti na aktuální dostupnosti poptávaného topiva zašle provozovatel poptávajícímu uživateli cenovou nabídku. V případě, že poptávající uživatel bude chtít otop na základě cenové nabídky koupit, odpoví provozovateli na email, že cenovou nabídku akceptuje a zboží objednává. Tímto okamžikem se z nezávazné poptávky stává závazná objednávka a je uzavřena kupní smlouva. Za zrušení závazné objednávky se sjednává smluvní pokuta 5 % z celkové ceny objednávky, kterou se zavazuje uživatel uhradit provozovateli do 10 dnů od doručení výzvy k uhrazení smluvní pokuty.

  Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je zprostředkovatelem obchodu a nemusí být zároveň dodavatelem objednaného zboží. Jako zprostředkovatel spolupracuje s dodavateli a dopravci z celé České republiky a sjednává s nimi v rámci množstevních slev co nejpříznivější podmínky, aby koncový uživatel mohl koupit kvalitní a levné dřevo a uhlí.